Reklamace

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

první část

úvodní ustanovení

Článek I

1) Pro účely tohoto záručního a reklamačního řádu:

a) webovou stránkou elektronického obchodu se rozumí webová stránka http://www.e-zdravotnickepotreby.sk/, kterou provozuje prodávající;

b) kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím webové stránky elektronického obchodu;

c) kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webové stránky elektronického obchodu, kterou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží;

d) prodávajícím se rozumí obchodní společnost TUALMED, s.r.o., se sídlem: ul. 8. Mája 492/11 089 01 Svidník, Slovensko IČ: 51963388, DIČ: 2120846123, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, v oddíle: Sro, vložka č. 38022/P;

e) zbožím se rozumí zdravotnický prostředek, kterou prodávající nabízí nebo nabízel k prodeji prostřednictvím webové stránky elektronického obchodu a jejímž dodání je předmětem kupní smlouvy.

Článek II

1) Tento záruční a reklamační řád upravuje otázky týkající se odpovědnosti za vady zboží, záruky a reklamací zboží. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a smluvní strany zavazuje od okamžiku jejího uzavření.

2) Pokud je kupujícím spotřebitel (osoba, která kupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti, především však ne na výkon zaměstnání, povolání nebo podnikání), použijí se ustanovení první, druhé a čtvrté části tohoto záručního a reklamačního řádu.

3) Pokud je kupujícím podnikatel (§ 2 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), přičemž s přihlédnutím ke všem okolnostem je zřejmé, že uzavření kupní smlouvy se týká jeho podnikatelské činnosti, použijí se ustanovení první , třetí a čtvrté části tohoto záručního a reklamačního řádu. Uzavření kupní smlouvy se přitom považuje za týkající se podnikatelské činnosti kupujícího zejména v případě, pokud v žádosti o registraci na webové stránce elektronického obchodu nebo v objednávce zboží uvede údaje, z nichž vyplývá takový závěr (např. Pokud uvede své identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty).

4) Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními tohoto záručního a reklamačního řádu.

5) Otázky týkající se odpovědnosti za vady zboží, záruky a reklamací zboží, které neupravuje tento záruční a reklamační řád, se řídí příslušnými ustanoveními všeobecných obchodních podmínek, jinak příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných a účinných v České republice.

Článek III

1) Doručovací údaje prodávajícího v otázkách týkajících se odpovědnosti za vady zboží, záruky a reklamací zboží:
reklamační adresa: Zdravotnícke potreby TUALMED, Ul. MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník, adresa elektronické pošty: info@tualmed.cz

2) doručovacího údaji kupujícího v otázkách týkajících se odpovědnosti za vady zboží, záruky a reklamací zboží jsou každá a kterákoli adresa a adresa elektronické pošty, kterou kupující uvede v žádosti o registraci na webové stránce elektronického obchodu nebo v objednávce zboží.

3) Písemnosti a věci (včetně zboží) týkající se odpovědnosti za vady zboží, záruky a reklamací zboží se zasílají na reklamační adresu prodávajícího podle odstavce 1, na doručovací adresu kupujícího podle odstavce 2, resp. na jinou adresu, kterou smluvní strana následně prokazatelně oznámí druhé straně; v případě prodávajícího postačuje oznámení prostřednictvím webové stránky elektronického obchodu. Pokud se takto odeslaná písemnost vrátí odesílateli jako nedoručitelná, považuje se za doručenou dnem, kdy adresát odepřel její přijetí, resp. prvním dnem odběrní lhůty, během níž si ji adresát nevyzvedl.

4) Písemnosti a věci (včetně zboží) týkající se odpovědnosti za vady zboží, záruky a reklamací zboží se vždy považují za doručené i okamžikem jejich osobního předání adresátovi, resp. fyzické osobě, která se nachází v provozovně na reklamační adrese určené v odstavci 1, která o sobě prohlašuje, že je zaměstnancem pověřeným vyřizovat reklamace, pokud kupující nemá důvod pochybovat o takovém prohlášení.

5) Písemnosti týkající se odpovědnosti za vady zboží, záruky a reklamací zboží se mohou zasílat i elektronickou poštou, a to na e-mailové adresy podle odstavců 1 a 2. Odesílatel může takto odeslanou písemnost považovat za doručenou pouze pokud jeho e-mailový klient potvrdí doručení nebo přečtení e-mailové zprávy adresátem.

Článek IV

1) Kupující je vždy povinen dodržovat povinnosti, požadavky a podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, návodem k obsluze zboží a záručním listem zboží, které se týkají zboží, jeho instalace a užívání.

2) Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve, nejpozději do pěti dnů po přechodu nebezpečí škody na zboží.

 

3) Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu.

druhá část

záruční a reklamační řád pro kupujícího - spotřebitele

Článek V

1) Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím.

2) Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

Článek VI

1) Záruční doba je 24 měsíců, pokud kupní smlouva, obecně závazný právní předpis, záruční list zboží nebo informace na webové stránce elektronického obchodu neurčují delší záruční dobu. Pokud však delší záruční dobu určuje záruční list zboží, jehož původcem není prodávající, ale výrobce zboží, jeho dodavatel nebo jiná osoba, od které ho prodávající obstaral, platí tato delší záruční doba (nad 24 měsíců) pouze po dobu, po kterou může uplatnit práva ze záruky zboží prodávající.

2) Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

3) Doba od uplatnění reklamace zboží až do doby, kdy kupující byl po skončení opravy povinen převzít zboží, se do záruční doby nepočítá.

4) Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Článek VII

1) Prodávající neodpovídá:

a) za běžné opotřebení zboží, zejména s ohledem na jeho životnost;
b) za vady zboží, na které prodávající prokazatelně upozornil kupujícího v kupní smlouvě nebo v nabídce zboží na webové stránce elektronického obchodu;
c) za vady zboží, které způsobí jiná osoba než prodávající a osoba, jejímž prostřednictvím dodává zboží, mechanickým poškozením, neodbornou instalací, neodborným zacházením nebo obsluhou, zanedbáním běžné nebo vyžadované péče;
d) za vady zboží, které jsou způsobeny jeho užíváním v nevhodných podmínkách;
e) za vady zboží, které jsou způsobeny zásahem přírodních sil, živelnou nebo jinou vnější událostí;
f) za vady zboží, které způsobí jiná osoba než prodávající a osoba, jejímž prostřednictvím dodává zboží, porušením povinností, požadavků a podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech, které se vztahují na zboží, v návodu k obsluze zboží nebo v záručním listě zboží;
g) za vady zboží v jiných případech upravených v obecně závazných právních předpisech, které se vztahují na zboží, v návodu k obsluze zboží nebo v záručním listě zboží.

Článek VIII

1) Reklamace zboží se považuje za uplatněnou kupujícím okamžikem splnění obou následujících podmínek:

a) kupující reklamuje zboží u prodávajícího, a to osobně v provozovně prodávajícího na reklamační adrese určené v článku III odstavec 1, nebo prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo dopisem. Reklamace musí obsahovat popis vady zboží a jejích vnějších projevů;

b) kupující osobně předá zboží v provozovně prodávajícího na reklamační adrese určené v článku III odstavec 1 nebo jej doručí na adresu této provozovny, v obou případech spolu s originálem záručního listu zboží a alespoň kopií dokladu prokazujícího koupi zboží u prodávajícího, přičemž je povinen zabalit zboží způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu.

2) Prodávající je povinen zajistit, aby v jeho provozovně na reklamační adrese určené v článku III odstavec 1 byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení.

3)Kupující má právo na náhradu ucelené vynaložených a prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s uplatněním odpovědnosti za vady podle odstavce 1 tohoto článku

4) Smluvní strany se mohou dohodnout, že podmínka podle odstavce 1 písm. b) se splní ohledáním zboží na místě, kde se nachází, prodávajícím nebo jím určenou osobou.

5) Pokud je v návodu k obsluze zboží nebo v záručním listě zboží určená jiná osoba na opravu, jako je prodávající, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující provede úkony podle odstavce 1 vůči takové jiné osobě. I v takovém případě může uplatnit reklamaci u prodávajícího, prodávající má však vůči němu právo na náhradu nákladů, které mu vzniknou v důsledku nutnosti doručení zboží osobě určené na jeho opravu.

Článek IX

1) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů po jejím uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů od jejího uplatnění; po uplynutí této lhůty má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo právo na výměnu zboží za nové zboží.

2) Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, v dokladu o vyřízení reklamace musí být uvedeno, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i veškeré s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

3) Prodávající je povinen vydat písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od data jejího uplatnění.

4) V případě oprávněné reklamace, pokud dojde k opravě nebo k výměně zboží, prodávající doručí kupujícímu opraven nebo nové zboží stejným způsobem, jakým byl původně dodané zboží na základě kupní smlouvy; prodávající však vždy nese veškeré náklady s tím spojené. V ostatních otázkách se použije ustanovení článku VII všeobecných obchodních podmínek.

5) V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen osobně převzít zboží do tří pracovních dnů po doručení dokladu podle odstavce 3, a to v provozovně prodávajícího na reklamační adrese určené v článku III odstavec 1 nebo v provozovně osoby určené na opravu zboží, vždy podle určení prodávajícího . Pokud se kupující dostane do prodlení se splněním uvedené povinnosti, prodávající podle vlastního, ničím neomezeného rozhodnutí uschová zboží ve své provozovně, popřípadě na jiném vhodném místě; je přitom oprávněn požadovat od kupujícího náhradu nákladů a jiné škody, která mu v důsledku uvedeného vznikne. Pokud zboží uschová ve své provozovně, je oprávněn požadovat od kupujícího i odměnu za úschovu ve výši 600 Kč bez DPH za každý i započatý den úschovy. Prodávající vždy oznámí kupujícímu, kde je zboží uschován. Kupující je následně povinen osobně převzít zboží do 14 dnů po doručení oznámení o jeho úschově, na místě, kde je uschován; je přitom povinen zaplatit prodávajícímu odměnu a náklady podle tohoto odstavce, jinak je prodávající oprávněn odepřít předání skladovaná zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží ani ve lhůtě podle předešlé věty, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Článek X

1) Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

2) Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na kupní cenu zboží nebo závažnost vady.

3) Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

4) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

5) Pokud jde o jiné vady neodstranitelné než podle odstavce 4, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

 

6)Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, i když nejsou splněny podmínky podle odstavce 4, pokud zásilka obsahuje:

a) poškozené zboží,
b) jiný počet balení zboží, jako byl objednán,
c) zboží po uplynutí doby použitelnosti,
d) zboží, který nesplňuje technické požadavky uvedené v prohlášení o shodě,
e) zboží bez návodu k použití nebo jestliže návod k použití není ve státním jazyce.

třetí část

záruční a reklamační řád pro kupujícího - podnikatele

Článek XI

1) Prodávající odpovídá za vady, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

2) Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

Článek XII

1) Záruční doba je šest měsíců, pokud kupní smlouva nebo informace na webové stránce elektronického obchodu neurčují jinou záruční dobu. Záruční doba podle předchozí věty se však bez dalšího prodlužuje o dobu, po kterou může prodávající uplatnit práva ze záruky zboží vůči osobě, od které ho obstaral.

2) Záruční doba začíná běžet od okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

Článek XIII

1) Prodávající neodpovídá:
a) za běžné opotřebení zboží, zejména s ohledem na jeho životnost;
b) za vady zboží, na které prodávající prokazatelně upozornil kupujícího v kupní smlouvě nebo v nabídce zboží na webové stránce elektronického obchodu;
c) za vady zboží, které způsobí jiná osoba než prodávající a osoba, jejímž prostřednictvím dodává zboží, mechanickým poškozením, neodbornou instalací, neodborným zacházením nebo obsluhou, zanedbáním běžné nebo vyžadované péče;
d) za vady zboží, které jsou způsobeny jeho užíváním v nevhodných podmínkách;
e) za vady zboží, které jsou způsobeny zásahem přírodních sil, živelnou nebo jinou vnější událostí;
f) za vady zboží, které způsobí jiná osoba než prodávající a osoba, jejímž prostřednictvím dodává zboží, porušením povinností, požadavků a podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech, které se vztahují na zboží, v návodu k obsluze zboží nebo v záručním listě zboží;
g) za vady zboží v jiných případech upravených v obecně závazných právních předpisech, které se vztahují na zboží, v návodu k obsluze zboží nebo v záručním listě zboží.

Článek XIV

1) Pokud kupující neprohlédne zboží ani nezařídí, aby se prohlédl v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Ustanovení čl XVI odstavec 1 tím není dotčeno.

Článek XV

1) Reklamace zboží se považuje za uplatněnou kupujícím okamžikem splnění obou následujících podmínek:
a) kupující reklamuje zboží u prodávajícího, a to osobně v provozovně prodávajícího na reklamační adrese určené v článku III odstavec 1, nebo prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo dopisem. Reklamace musí obsahovat popis vady zboží a jejích vnějších projevů;
b) kupující osobně předá zboží v provozovně prodávajícího na reklamační adrese určené v článku III odstavec 1 nebo jej doručí na adresu této provozovny, v obou případech spolu s originálem záručního listu zboží a alespoň kopií dokladu prokazujícího koupi zboží u prodávajícího, přičemž je povinen zabalit zboží způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu.

2) Prodávající je povinen zajistit, aby v jeho provozovně na reklamační adrese určené v článku III odstavec 1 byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení.

3) Kupující má v případě oprávněné reklamace vůči prodávajícímu právo na náhradu účelných a prokazatelných nákladů, které mu vzniknou podle odstavce 1 písm. b).

4) Smluvní strany se mohou dohodnout, že podmínka podle odstavce 1 písm. b) se splní ohledáním zboží na místě, kde se nachází, prodávajícím nebo jím určenou osobou.

5) Pokud je v návodu k obsluze zboží nebo v záručním listě zboží určená jiná osoba na opravu, jako je prodávající, kupující provede úkony podle odstavce 1 vůči takové jiné osobě. Vůči prodávajícímu může v takovém případě uplatnit reklamaci pouze s jeho souhlasem; pokud se tak stane, prodávající má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů, které mu vzniknou v důsledku doručení zboží osobě určené na jeho opravu.

Článek XVI

1) Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, práva kupujícího z vad zboží zanikají, pokud neuplatní reklamaci zboží do sedmi dnů poté, co
a) kupující vady zjistil;
b) kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle článku IV odstavec 2; nebo
c) vady mohly zjistit později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 30 dnů od převzetí zboží kupujícím. U vad, na které se vztahuje záruka, platí místo této lhůty záruční doba.

2) Ustanovení § 428 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů se nepoužije.

Článek XVII

1) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a jeho vady.

2) Prodávající je povinen vydat písemný doklad o vyřízení reklamace.

3) V případě oprávněné reklamace, pokud dojde k opravě nebo k dodání náhradního zboží, prodávající doručí kupujícímu opraveno nebo náhradní zboží stejným způsobem, jakým byl původně dodané zboží na základě kupní smlouvy; prodávající však vždy nese veškeré náklady s tím spojené. V ostatních otázkách se použije ustanovení článku VII všeobecných obchodních podmínek.

4) V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu za ztrátu času v paušální výši 600 Kč, bez DPH za každou započatou hodinu prací týkajících se takové reklamace. Kupující je dále povinen osobně převzít zboží do tří pracovních dnů po doručení dokladu podle odstavce 2, a to v provozovně prodávajícího na reklamační adrese určené v článku III odstavec 1 nebo v provozovně osoby určené na opravu zboží, vždy podle určení prodávajícího. Pokud se dostane do prodlení se splněním uvedené povinnosti, prodávající podle vlastního, ničím neomezeného rozhodnutí uschová zboží ve své provozovně, popřípadě na jiném vhodném místě; je přitom oprávněn požadovat od kupujícího náhradu nákladů a jiné škody, která mu v důsledku uvedeného vznikne. Pokud zboží uschová ve své provozovně, je oprávněn požadovat od kupujícího i odměnu za úschovu ve výši 600Kč, bez DPH za každý i započatý den úschovy. Prodávající vždy oznámí kupujícímu, kde je zboží uschován. Kupující je následně povinen osobně převzít zboží do 14 dnů po doručení oznámení o jeho úschově, na místě, kde je uschován; je přitom povinen zaplatit prodávajícímu náhradu za ztrátu času, odměnu a náklady podle tohoto odstavce, jinak je prodávající oprávněn odepřít předání skladovaná zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží ani ve lhůtě podle předešlé věty, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Článek XVIII

1) Pokud má zboží neodstranitelné vady, které brání jeho řádnému užívání, může kupující:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží;
b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
c) odstoupit od kupní smlouvy.

2) Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 1 náleží kupujícímu, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas uplatněné reklamaci zboží. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud prodávající nedodá náhradní zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že ho nedodá, může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

3) Pokud kupující neoznámí volbu svého nároku ve včas uplatněné reklamaci zboží, postupuje se stejně jako v případě podle odstavce 4.

4) V případě jiných vad zboží než podle odstavce 1, prodávající je podle své volby odstraní opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží. Pokud tak neučiní v přiměřené dodatečné lhůtě s přihlédnutím k povaze zboží a jeho vady nebo oznámí před jejím uplynutím, že tak neučiní, může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

5) Do sedmi dnů ode dne převzetí zboží je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, i když nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, pokud zásilka obsahuje:
a) poškozené zboží,
b) jiný počet balení zboží, jako byl objednán,
c) zboží po uplynutí doby použitelnosti,
d) zboží, který nesplňuje technické požadavky uvedené v prohlášení o shodě,
e) zboží bez návodu k použití nebo jestliže návod k použití není ve státním jazyce.

6) Ustanovení § 436 a 437 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů se nepoužijí.

Článek XIX

1) Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží včas neuplatnil reklamaci.

2) Účinky odstoupení od kupní smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel. To však neplatí,
a) jestliže nemožnost vrácení zboží v uvedeném stavu není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího;
b) jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží; nebo
c) jestliže před objevením vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití. V tomto případě je povinen vrátit neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch.

3) Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady kupující vrátil vyměňován zboží ve stavu, v jakém se mu dodal. Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně.

čtvrtá část

společná a závěrečná ustanovení

Článek XX

1) Tento záruční a reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. Června 2012

2) Otázky týkající se odpovědnosti za vady zboží, záruky a reklamací zboží se řídí záručním a reklamačním řádem ve znění aktuálním v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu (článek II odstavec 1 všeobecných obchodních podmínek). Na webové stránce elektronického obchodu se vždy nachází záruční a reklamační řád v nejaktuálnějším znění. Prodávající zašle kupujícímu na jeho žádost znění záručního a reklamačního řádu, které bylo aktuální v době odeslání jeho objednávky.

Od roku 2010 sme
certifikovaný predajca
zdravotníckych pomôcok.

Jsme certifikovaný prodejce zdravotnických prostředků.
Cílem našeho internetového obchodu TUALMED.cz je pohodlnější přístup zákazníků k naší nabídce zboží a služeb. Už 13 let se zabýváme prodejem zdravotnických, rehabilitačních, ortopedických pomůcek a různých doplňkových výrobků.

Podporované platební karty
A A