Široká škála zdravotních potřeb a výrobků pro zdraví, rychlé dodání

V nabídce e-shopu najdete více než 2000 produktů, které neustále aktualizujeme a rozšiřujeme. Množství produktů máme skladem, a proto vám je umíme rychle doručit. Doručujeme i v sobotu!

Spolehlivost a kvalita

Navázali jsme silné partnerství s výrobci a dodavateli výrobků. Všechny výrobky jsou certifikovány a splňují nejpřísnější normy a standardy.

Odborné poradenství a pomoc při výběru

Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti, neustále se vzdělávají a profesionálně vám pomohou při výběru a poradenství.

Rychlé vyřízení reklamací

V případě reklamace Vás se snažíme promptně vyřídit reklamaci a neodkládáme to na 30 dní. Většinu zboží zasíláme obratem na výměnu!

Dárky k objednávce

K objednávce nad 1500 KČ Vám přibalíme praktický dárek dle Vašeho výběru, který ve vaší domácnosti určitě využijete.

Akce, věrnostní program

Denně připravujeme pro vás akce a slevy, abyste ušetřili. Stálých registrovaných zákazníků za každý nákup odměňujeme.
Novinka: Zaregistrujte se u nás a získejte od nás na začátek až 49 věrnostních bodů!

Využívejte množství výhod na jednom místě! (Klikněte pro více informací)

Obchodní podmínky

Článek I

1) Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek:

a) webovou stránkou elektronického obchodu se rozumí webová stránka https://tualmed.cz/, kterou provozuje prodávající;

b) kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která hodlá uzavřít nebo uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím webové stránky elektronického obchodu;

c) kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webové stránky elektronického obchodu, kterou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží. Kupní smlouva musí obsahovat, vedle náležitostech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy, následující náležitosti:

i) popis a množství zboží;
ii) výše kupní ceny za zboží;
iii) výše nákladů přepravy a doručení zboží;
iv) způsob zaplacení kupní ceny a nákladů přepravy a doručení zboží;
v) místo a způsob dodání zboží kupujícímu;
vi) identifikační údaje fyzické osoby, která je ve věcech týkajících se kupní smlouvy oprávněná jednat za právnickou osobu, pokud je kupujícím právnická osoba.

d) prodávajícím se rozumí obchodní společnost TUALMED, s.r.o., se sídlem: Ul. 8. Mája 492/11 089 01 Svidník, Slovensko, IČO: 51963388, DIČ: 2120846123, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice I, v oddíle: Sro, vložka č. 44712/V;

e) zbožím se rozumí zdravotnický prostředek, kterou prodávající nabízí nebo nabízel k prodeji prostřednictvím webové stránky elektronického obchodu a jejíž dodání je předmětem kupní smlouvy.

Článek II

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupujícího zavazují od okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu.

2) Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

3) Právní vztah založený kupní smlouvou, jakož i všechny právní vztahy s ním související (včetně odpovědnostních právních vztahů) se řídí právem České republiky; nepřihlíží se přitom na kolizní ustanovení slovenského právního řádu.

4) Otázky neupravené v kupní smlouvě, v těchto všeobecných obchodních podmínkách, v záručním a reklamačním řádu prodávajícího (článek XI) ani v zásadách ochrany osobních údajů (článek XII) se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných a účinných v České republice.

5) Pokud kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů nestanoví jinak, na projednání a rozhodnutí sporu z právního vztahu založeného kupní smlouvou, jakož i ze všech právních vztahů s ním souvisejících (včetně
odpovědnostních právních vztahů), je dána pravomoc soudů České republiky.

Článek III

1) Pokud je kupujícím spotřebitel (osoba, která kupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti, především však ne na výkon zaměstnání, povolání nebo podnikání), vztahují se na právní vztah založený kupní smlouvou ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, které se týkají "kupujícího - spotřebitele".

2) Je-li kupujícím podnikatel (§ 2 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), přičemž s přihlédnutím ke všem okolnostem je zřejmé, že uzavření kupní smlouvy se týká jeho podnikatelské činnosti, vztahují se na právní vztah založený kupní smlouvou ustanovení těchto obecných obchodních podmínek, které se týkají "kupujícího - podnikatele".

3) Uzavření kupní smlouvy se považuje za týkající se podnikatelské činnosti kupujícího zejména v případě, že v žádosti o registraci na webové stránce elektronického obchodu nebo v objednávce uvede údaje, z nichž vyplývá takový závěr (např. pokud uvede své identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty).

4) Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, které výslovně nerozlišují mezi kupujícím - spotřebitelem a kupujícím - podnikatelem, se stejně uplatní vůči všem kupujícím.

Článek IV

1) Prodávající je vázán svou nabídkou zboží k prodeji prostřednictvím webové stránky elektronického obchodu a taková nabídka zakládá jeho povinnost potvrdit objednávku kupujícího - spotřebitele a uzavřít s ním kupní smlouvu pouze v případě, pokud je zboží jednoznačně označen jako zboží, které má prodávající ve své dispozici a je oprávněn s ním nakládat za účelem jeho prodeje (např. je-li označený jako zboží "skladem"), a pouze po dobu, po kterou má prodávající příslušný zboží takto ve své dispozici; kupující - spotřebitel však bere na vědomí, že údaj o dostupnosti zboží na webové stránce elektronického obchodu nemusí vždy odpovídat skutečnosti, zejména s ohledem na čas potřebný na její aktualizaci.

2) Povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu vzniká až okamžikem uzavření kupní smlouvy. Z důvodu nepřijetí nebo odmítnutí objednávky nemá kupující vůči prodávajícímu žádné zvláštní práva, především mu nepřísluší právo na náhradu škody.

3) Nabídka zboží k prodeji prostřednictvím webové stránky elektronického obchodu nemá právní povahu návrhu na uzavření kupní nebo jakékoliv jiné smlouvy, veřejného návrhu na uzavření kupní nebo jakékoliv jiné smlouvy, obchodní veřejné soutěže ani jakéhokoli jiného právního úkonu se stejnými nebo obdobnými účinky.

Článek V

1) Kupní smlouva je uzavřena výhradně na základě následujících právních úkonů:

a) objednávka ze strany kupujícího;

b) potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

2) Objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, projevem vůle kupujícího směřujícím k uzavření kupní smlouvy, který je určen prodávajícímu. Kupující objednává zboží výhradně řádným vyplněním a odesláním příslušného elektronického formuláře na webové stránce elektronického obchodu. Ve formuláři je povinen uvést pouze pravdivé údaje, jinak odpovídá za škodu způsobenou prodávajícímu.

3) Změna údajů uvedených v objednávce je po odeslání objednávky možná pouze se souhlasem prodávajícího.

4) Kupující je oprávněn zrušit (stornovat) objednávku, a to i bez udání důvodu, až do okamžiku doručení oznámení prodávajícího o potvrzení objednávky. Kupující zruší objednávku prostřednictvím elektronické pošty, faxem, dopisem
nebo jiným obdobně průkazným způsobem; oznámení o zrušení objednávky musí být doručeno prodávajícímu ještě před doručením potvrzení objednávky kupujícímu.

5) Lhůta, v níž může prodávající potvrdit objednávku, je 30 dnů ode dne jejího odeslání kupujícím; po jejím uplynutí objednávka zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6) Potvrzení objednávky je závazným přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy, projevem vůle prodávajícího, ze kterého vyplývá jeho souhlas s uzavřením kupní smlouvy s kupujícím, to však pouze za předpokladu, že neobsahuje jiné údaje o kupní smlouvě jako objednávka. Za potvrzení objednávky se však považuje i takové potvrzení, ve kterém jsou uvedeny údaje, které nebyly obsahem objednávky, pokud takové údaje vyplývají z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo ze všeobecně závazných právních předpisů.

7) Prodávající potvrzuje objednávku prostřednictvím elektronické pošty, faxem, listem nebo jiným obdobně průkazným způsobem.

8) Prodávající vždy doručí kupujícímu oznámení o přijetí objednávky, které potvrzuje zaevidování objednávky v příslušném informačním systému prodávajícího; takové oznámení se nepovažuje za potvrzení objednávky.

Článek VI

1) Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží.

2) Kupující zaplatí kupní cenu ve výši, která je uvedena na webové stránce elektronického obchodu v okamžiku odeslání objednávky, a způsobem určeným v kupní smlouvě.

3) Pokud se má podle kupní smlouvy kupní cena zaplatit převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího, kupující je povinen zaplatit ji do tří pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud se má zaplatit při dodání zboží (dobírka), je povinen zaplatit ji nejpozději při převzetí zboží. 

4) Pokud se má podle kupní smlouvy kupní cena zcela nebo částečně zaplatit z veřejného zdravotního pojištění kupujícího (zboží na lékařský poukaz), kupující je povinen doručit prodávajícímu do sedmi dnů po uzavření kupní smlouvy originál řádně vystaveného lékařského poukazu na příslušný zboží se všemi náležitostmi vyžadovanými obecně závaznými právními předpisy. Pokud jde o zboží pouze částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění kupujícího a kupní smlouva nestanoví jinak, je kupující povinen doplatit zbývající část kupní ceny za zboží a náklady na přepravu a doručení zboží do deseti dnů po uzavření kupní smlouvy.

5) Kupující není oprávněn domáhat se dodání zboží, pokud v rozporu s kupní smlouvou nezaplatí kupní cenu za zboží.

6) Pokud z důvodu ne na straně prodávajícího vyžaduje pořízení zboží za účelem jeho dodání kupujícímu vynaložení vyšších nákladů, než jaké byly prodávajícímu známé v době uzavření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn navrhnout kupujícímu uzavření dohody o změně kupní ceny, přičemž až do jejího uzavření se odkládá splnění jeho povinnosti dodat zboží kupujícímu; pokud k takové dohodě nedojde ve lhůtě sedmi dnů po obdržení návrhu prodávajícího kupujícímu, nebo pokud kupující odmítne návrh dohody o změně kupní ceny, je každá smluvní strana oprávněna odstoupit od kupní smlouvy.

7)Při objednání produktu, který je třeba vyrábět na míru zákazníka, je třeba uhradit zálohu ve výši, kterou stanoví prodávající. Uhrazením této zálohy dává kupující souhlas prodávajícímu k zahájení výroby produktu (zdravotní pomůcky). Jelikož záloha představuje určité náklady na výrobu pomůcky, záloha není vratná.

Článek VII

1) Prodávající dodá zboží odesláním zboží na adresu na území České republiky, která je určena v kupní smlouvě. Je přitom povinen zajistit přepravu zboží takovým způsobem, aby bylo zajištěno zachování kvality zasílaného zboží v souladu s požadavky stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

2) Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady přepravy a doručení zboží ve výši určené v kupní smlouvě, a to spolu s kupní cenou.

3) Kupující je povinen převzít zboží.

4) Pokud kupující nepřevezme zboží, prodávající ho podle vlastního, ničím neomezeného rozhodnutí uschová ve své provozovně, popřípadě na jiném vhodném místě; je přitom oprávněn požadovat od kupujícího náhradu nákladů a jiné škody, která mu v důsledku uvedeného vznikne. Pokud zboží uschová ve své provozovně, je oprávněn požadovat od kupujícího i odměnu za úschovu ve výši 20, - EUR za každý i započatý den úschovy; úschova zboží začíná dnem vrácení nepřevzatého zboží prodávajícímu. Prodávající vždy oznámí kupujícímu, kde je zboží uschován.

5) V případě podle předchozího odstavce je kupující povinen osobně převzít zboží do 14 dní po doručení oznámení o jeho úschově, na místě, kde je uschován, a to i v případě, že v kupní smlouvě bylo dohodnuto jeho doručení na jiné místo. je přitom povinen zaplatit prodávajícímu, resp. osobě, u které je zboží uschován, kupní cenu za zboží, pokud ještě nebyla zaplacena, jakož i odměnu a náklady podle předchozího odstavce, jinak je prodávající resp. osoba, u které je zboží uschován, oprávněna odepřít předání skladovaná zboží.

6) Pokud se kupující dostane do prodlení se splněním povinnosti podle odstavce 5, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Totéž platí v případě, že se prodávající a kupující dohodnou na opětovném doručení zboží na určenou adresu a kupující znovu nepřevezme zboží.

Článek VIII

1) Prodávající dodá zboží kupujícímu do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy. Uvedená lhůta se však bez dalšího prodlužuje o dobu prodlení kupujícího se splněním povinnosti na zaplacení kupní ceny za zboží (článek VI odstavec 3 první věta) nebo se splněním povinnosti na doručení lékařského poukazu na příslušný zboží (Článek VI odstavec 4).

2) Prodávající se může v potvrzení objednávky zavázat, zejména v návaznosti na údaje uvedené na webové stránce elektronického obchodu, na dodání zboží v kratší lhůtě než podle odstavce 1. Taková lhůta je pro prodávajícího bez dalšího závazná, a to i v případě, že v objednávce není určena žádná nebo je určena jiná lhůta na dodání zboží.

3) Pokud kupující určí v objednávce lhůtu na dodání zboží, je taková lhůta pro obě smluvní strany závazná pouze v případě, pokud ji prodávající potvrdí v potvrzení objednávky; jinak smluvní strany bez dalšího zavazuje lhůta na dodání zboží určena podle odstavců 1 nebo 2.

4) Pokud prodávající není schopen z důvodu ne na jeho straně dodat kupujícímu zboží ve lhůtě určené podle předešlých odstavců, je oprávněn navrhnout kupujícímu uzavření dohody o změně dodací lhůty, přičemž až do jejího uzavření se odkládá splnění jeho povinnosti dodat zboží kupujícímu; pokud k takové dohodě nedojde ve lhůtě sedmi dnů po doručení návrhu prodávajícího kupujícímu, nebo pokud kupující odmítne návrh dohody o změně dodací lhůty, je každá smluvní strana oprávněna odstoupit od kupní smlouvy.

Článek IX

1) Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů upravených v záručním a reklamačním řádu prodávajícího (článek XI). kupující – spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, může tak však učinit i před zahájením běhu této lhůty. Zboží se považuje za převzatý okamžikem, kdy kupující nebo jím pověřená osoba převezme všechny části objednaného zboží (pokud jsou výrobky objednány v jedné objednávce dodané odděleně, převzetím posledního zboží, pokud zboží sestává z více dílů nebo kusů, převzetím posledního dílu nebo kusu, pokud se zboží dodává opakovaně v určeném období převzetím prvního dodaného zboží).

2) Kupující, s výjimkou kupujícího - podnikatele, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že se prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen nebo zboží, které podléhá rychlé snížení jakosti nebo zkáze, jakož iz jiných důvodů uvedených v závazných právních předpisech upravujících práva a povinnosti spotřebitelů a prodávajících.

3) Kupující - podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud se prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží a nedodá ho ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené kupujícím - podnikatelem. Není však oprávněn odstoupit od kupní smlouvy po doručení oznámení prodávajícího, že zboží bylo odesláno na adresu určenou v kupní smlouvě.

4) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy:

a) pokud se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny;
b) pokud z důvodu ne na jeho straně není schopen dodat zboží, zvláště pokud se zboží přestal vyrábět nebo je dlouhodobě nedostupný;
c) pokud by dodáním zboží porušil povinnost vyplývající z obecně závazného právního předpisu nebo vykonatelného rozhodnutí orgánu veřejné moci.

5) Pokud se důvod na odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy týká pouze některého zboží, které je v ní určen, je povinen nejprve navrhnout kupujícímu uzavření dohody, kterou se rozsah kupní smlouvy zúží na zbývající zboží, přičemž až do jejího uzavření se odkládá splnění jeho povinnosti dodat zboží kupujícímu. kupující má v takovém případě právo odstoupit od kupní smlouvy jako celku. Pokud však ve lhůtě sedmi dnů po doručení návrhu prodávajícího kupujícímu kupující neodstoupí od kupní smlouvy, prodávající odstoupí od kupní smlouvy pouze částečně, v rozsahu zboží, jehož se týká důvod k odstoupení od kupní smlouvy. ustanovení tohoto odstavci se nepoužije v případě důvodu na odstoupení od kupní smlouvy, který je uvedený v odstavci 4 písm. a), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6) Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být vždy doručeno druhé smluvní straně, a to prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo dopisem. Kupující - spotřebitel může na oznámení o odstoupení od kupní smlouvy využít i formulář na odstoupení od kupní smlouvy, který najdete ZDE.

7) Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, pokud z dohody smluvních stran ani z povahy věci nevyplývá jinak:
a) prodávající vrátí kupujícímu - spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, a to způsobem, jaký použil kupující - spotřebitel při své platbě, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající vrátí kupujícímu - podnikateli zaplacenou kupní cenu, a to převodem ve prospěch bankovního účtu, ze kterého byla zaplacena, v ostatních případech převodem ve prospěch bankovního účtu určeného kupujícím nebo v hotovosti v provozovně
prodávajícího na adrese: TUALMED, s.r.o., ul. 8. Mája 492/11 089 01 Svidník, Slovensko aneb kontaktní adresa: Zdravotnícke potreby TUAL, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník, Slovensko k rukám kupujícího, resp., pokud je kupujícím právnická osoba, k rukám fyzické osoby určené v kupní smlouvě, která je ve věcech týkajících se kupní smlouvy oprávněná jednat za takovou právnickou osobu, v posledních dvou případech po prověření její identifikačních údajů na základě občanského průkazu nebo jiného obdobně průkazného dokladu. Pokud k odstoupení kupujícího - podnikatele od kupní smlouvy
došlo z důvodu na straně prodávajícího, prodávající mu stejným způsobem a ve stejné lhůtě vrátí i zaplacené náklady přepravy a doručení zboží. Prodávající však nemá povinnost podle tohoto odstavce před tím, než mu je zboží doručen nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu; b) kupující vrátí prodávajícímu převzaté zboží ve stavu, v jakém ho převzal, v původním obalu, včetně všech dokumentů, které byly dodány se zbožím. Kupující vrátí zboží jeho osobním předáním v provozovně prodávajícího na adrese: TUALMED, s.r.o., Ul. 8. Mája 492/11, 089 01 Svidník nebo na kontaktní adrese: Zdravotnícke potreby TUAL, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník, Slovensko, nebo jeho doručením na uvedenou adresu provozovny, přičemž je povinen zabalit zboží způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu. Kupující má právo na náhradu nákladů vrácení zboží, pouze pokud odstoupil od kupní smlouvy z důvodu na straně prodávajícího.

8) Stejné účinky jako oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy má bez dalšího:

a) pokud kupující vrátí zboží ve stavu, v jakém ho převzal, v původním obalu, včetně všech dokumentů, které byly dodány se zbožím, jeho osobním předáním v provozovně prodávajícího na adrese: TUALMED, s.r.o., ul. 8. Mája 492/11, 089 01 Svidník nebo na kontaktní adrese: Zdravotnícke potreby TUAL, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník, Slovensko, přičemž zároveň uvede důvod, který ho podle tohoto článku opravňuje na odstoupení od kupní smlouvy; nebo
b) pokud kupující vrátí zboží ve stavu, v jakém ho převzal, v původním obalu, včetně všech dokumentů, které byly dodány se zbožím, jeho doručením na adresu provozovny prodávajícího: TUALMED, s.r.o., ul. 8. Mája 492/11, 089 01 Svidník nebo na kontaktní adresu: Zdravotnícke potreby TUAL, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník, Slovensko, spolu s písemnou informací o důvodu, který ho podle tohoto článku opravňuje na odstoupení od kupní smlouvy. 

9) V případě podle odstavce 8 písm. a) je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a zaplacené náklady na přepravu a doručení zboží v hotovosti k rukám kupujícího, resp., pokud je kupujícím právnická osoba, k rukám fyzické osoby určené v kupní smlouvě, která je ve věcech týkajících se kupní smlouvy oprávněna jednat za takovou právnickou osobu, a to při převzetí vráceného zboží, pokud kupující nežádá jiný způsob vrácení platby, na jaký by jinak podle bodu 7 tohoto článku měl nárok. V případě podle odstavce 8 písm. b) je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a zaplacené náklady přepravy a doručení zboží převodem ve prospěch bankovního účtu, ze kterého byly zaplaceny, jinak převodem ve prospěch bankovního účtu určeného kupujícím, ve lhůtě 15 dnů ode dne vrácení zboží kupujícím.

Článek X

1) Kupující, s výjimkou kupujícího - podnikatele, nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.

2) Kupující - podnikatel nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí, resp. okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží, podle toho, která skutečnost nastane později. 

3) Nebezpečí škody na zboží, včetně náhodné škody, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, resp. okamžikem, kdy se dostane do prodlení s převzetím zboží.

Článek XI

1) Otázky týkající se odpovědnosti za vady zboží, záruky a reklamací upravuje zvláštní dokument - záruční a reklamační řád prodávajícího, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a nachází se na webové stránce
elektronického obchodu.

Článek XII

1) Zadáním údajů při registraci a v objednávce udělujete souhlas s evidencí a zpracováním osobních údajů podle § 36 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů.

Článek XIII

1) Doručovací údaje prodávajícího:
doručovací adresa: Zdravotnícke potreby TUAL, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník, Slovensko, faxové číslo: +421 (0) 54 479 58 10 adresa elektronické pošty: info@tualmed.cz

2) doručovacího údaji kupujícího jsou každá a kterákoliv adresa, faxové číslo a adresa elektronické pošty, kterou kupující uvede v žádosti o registraci na webové stránce elektronického obchodu nebo v objednávce.

3) Písemnosti týkající se právního vztahu založeného kupní smlouvou, včetně stížností kupujícího, se zasílají na doručovací adresu adresáta podle odstavců 1 a 2, resp. na jinou adresu, kterou smluvní strana následně prokazatelně oznámí druhé smluvní straně; v případě prodávajícího postačuje oznámení prostřednictvím webové stránky elektronického obchodu. Pokud se takto odeslaná písemnost vrátí odesílateli jako nedoručitelná, považuje se za doručenou dnem, když adresát odepřel její přijetí, resp. prvním dnem odběrní lhůty, během níž si ji
adresát nevyzvedl.

4) Písemnosti týkající se právního vztahu založeného kupní smlouvou, včetně stížností kupujícího, se vždy považují za doručené i okamžikem jejich osobního předání adresátovi resp. fyzické osobě, která je v daném čase statutárním
orgánům adresáta nebo členem jeho statutárního orgánu nebo fyzické osobě nacházející se v provozních nebo jiných prostorách adresáta, která o sobě prohlásí, že je oprávněna přijímat zásilky za adresáta, pokud smluvní strana nemá důvod pochybovat o takovém prohlášení. 

5) Písemnosti týkající se kupní smlouvy, včetně stížností kupujícího, se mohou zasílat i faxem nebo elektronickou poštou, a to na faxová čísla, resp. e-mailové adresy podle odstavců 1 a 2. Odesílatel může takto odeslanou písemnost považovat za doručenou jen tehdy, pokud jeho faxový přístroj potvrdí přenos písemnosti adresátovi, resp. pokud jeho e-mailový klient potvrdí doručení nebo přečtení e-mailové zprávy adresátem.

Článek XIV

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.června 2012

2) Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí obecnými obchodními podmínkami ve znění aktuálním v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu (Článek II odstavec 1). Na webové stránce elektronického obchodu se vždy nacházejí všeobecné obchodní podmínky v nejaktuálnějším znění. Prodávající zašle kupujícímu na jeho žádost znění všeobecných obchodních podmínek, které bylo aktuální v době odeslání jeho objednávky.